Disclaimer & Privacy

Copyright
Niets uit de website van Suryoyo Sat mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt in enige of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Uitzondering hierop vormen de headlines van het nieuws van deze website. Deze mogen opnieuw worden gepubliceerd onder de voorwaarde van bronvermelding. Deze mag alleen in ongewijzigde vorm worden overgenomen.

Disclaimer
Door de website van Suryoyo Sat te openen, stemt de gebruiker in met de hierna genoemde voorwaarden. Suryoyo Sat besteedt veel zorg aan de informatievoorziening op onze website. De informatie is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Echter, alle informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft. Suryoyo Sat kan de informatie op elk moment naar eigen inzicht wijzigen zonder dat vooraf aan te kondigen. Suryoyo Sat is niet verantwoordelijk voor initiatieven die de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt. Suryoyo Sat kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website van Suryoyo Sat of de onmogelijkheid deze te gebruiken. Suryoyo Sat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen van de publicatie op de website. Mocht je van mening zijn dat er onjuiste informatie op de site staat, dan vragen we je dit te melden aan de redactie.

Aram Media Stichting
SURYOYO SAT Nederland
M.H. Tromplaan 50A, 7513 AB Enschede

Suryoyo Sat respecteert uw privacy en wil dat u vertrouwd bent met de manier waarop wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaren. In deze Privacyverklaring leest u welke gegevens wij gebruiken, en hoe wij deze gegevens opslaan, verwerken en beschermen en wat uw persoonlijke rechten zijn. Deze privacyverklaring is van toepassing op de dienstverlening van Suryoyo Sat.
Wij hechten oprecht veel belang aan uw privacy. U hebt uw vertrouwen in ons getoond door uw interacties met onze websitepagina’s en wij waarderen dat vertrouwen. Dit betekent dat wij te allen tijde zullen proberen om uw privacy te beschermen.

Verantwoordelijke voor de verwerking
Suryoyo Sat is een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG). Onze werkzaamheden bestaan uit: het maken en verspreiden van maatschappelijk relevante actualiteiten, informatie en amusement voor, over en met de Aramese gemeenschap in Nederland. Daarmee is ons primaire proces van Suryoyo Sat logischerwijs gericht op het maken en distribueren van content met een journalistieke achtergrond. Als mediabedrijf maken wij op diverse manieren gebruik van persoonsgegevens op basis van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting.

Daarnaast onderhouden wij ook de volgende relaties:

 • De relatie met onze donateurs
 • De relatie met de bezoekers van onze website en kijkers al dan niet verband met advertenties
 • De relatie met onze leveranciers enerzijds en onze klantcontacten anderzijds

Voor elke relatie verwerkt Suryoyo Sat persoonsgegevens, welke dit zijn wordt voor de processen die geen journalistiek doeleinde hebben onderstaand beschreven. Voor alle processen met een journalistiek doeleinde geldt dat wij ons houden aan de principes van de wet, maar ons ook weten uitgezonderd van de verplichting om een exact overzicht te geven welke persoonsgegevens wij in het kader van de persvrijheid verwerken.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij en voor welk doel?
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen. Wij volgen dan ook de principes zoals ze zijn opgesteld op basis van de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke (categorieën) persoonsgegevens wij verwerken voor de processen die geen journalistiek doeleinde kennen. Wij lichten ook toe op basis van welke grondslagen en met welk doel wij dat doen. Tevens zullen wij u informeren over de bewaartermijnen en over de categorieën ontvangers van uw persoonsgegevens. Daarnaast informeren wij u ook over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens beveiligen. Tot slot kunt u in deze privacyverklaring lezen welke rechten u ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 mei 2021.

Grondslagen en doeleinden persoonsgegevens
Afhandeling van de overeenkomst – Bij Suryoyo Sat verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze diensten. Hierbij gaat het om de gegevens van donateurs/adverteerders, bezoekers van de website, onze kijkers, leveranciers en onze klantcontacten.

Van belang is dat wij uw persoonsgegevens niet zomaar zullen verwerken voor andere doeleinden, dan waarvoor u deze aanvankelijk hebt verstrekt. Uiteraard zullen wij voordat wij uw persoonsgegevens voor verdere verwerking zullen gebruiken, eerst toetsen of het andere doel verenigbaar is met het oorspronkelijke/aanvankelijke doel. Daarnaast zullen wij u informeren als uw gegevens voor een ander doel zullen worden gebruikt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

 • Het uitvoeren van der overeenkomst met onze donateurs
 • Het doen van aanbiedingen aan onze klanten en adverteerders
 • Het onderhouden van contact uitvoeren van betalingen aan onze leveranciers
 • De dienstverlening naar bezoekers van onze website en kijkers, al dan niet in verband met advertenties
 • Communicatieve doeleinden
 • Journalistieke doeleinden*

*Uitzondering journalistieke doeleinden Artikel 153 AVG

Zoals wij hierboven al benoemden, maakt de nieuwe privacy verordening een uitzondering voor alle processen die verband houden met een journalistiek doeleinde. Dat betekent dat wij ons het recht voorbehouden om materiaal zoals: teksten, afbeeldingen, beeld- en geluidsmateriaal te verwerken en te publiceren vanuit het recht op de vrijheid van meningsuiting en van informatie en de persvrijheid.

Daarbij onderkennen wij wel dat de principes wat de wet van ons van toepassing zij en zullen wij altijd een zorgvuldige afweging maken of publicatie niet te ingrijpend is op de privacy van een individu.

Cookies
Op onze site wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst, zodat u bij het invoeren van een bestelling niet elke keer uw gegevens hoeft in te vullen. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt deze functie uitschakelen of uw browser zodanig instellen dat deze u waarschuwt zodra een cookie wordt aangemaakt. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies om het gebruik van onze website(s) te analyseren.

Grondslagen van de verwerking
Wij mogen uw gegevens enkel voor doeleinden gebruiken die een wettelijke grondslag hebben. Deze grondslagen zijn;

 • Gerechtvaardigd belang
  De verwerking van gegevens die nodig zijn voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Suryoyo Sat of een derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Dit is bijv. het geval als wij u door middel van mailing benaderen in het kader van direct marketing. Tevens heeft u ten alle tijden de mogelijkheid om u hiervoor af te melden door contact op te nemen.
 • Contractuele overeenkomst
  De verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoer van een overeenkomst die tussen u en ons is gesloten. Dit is bijvoorbeeld het geval in de verwerking van gegevens van onze donateurs.
 • Wettelijke verplichting
  De verwerking van gegevens die noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen, zoals bijvoorbeeld de fiscale verplichtingen die worden opgelegd door de Belastingdienst.
 • Toestemming
  De verwerking van gegevens kan alleen plaatsvinden indien u daartoe de toestemming heeft verleend. Indien u onze website bezoekt, kunt de cookies accepteren waarmee u toestemming geeft om uw surfgedrag vast te leggen. U kunt te allen tijde besluiten om gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Bij het verrichten van onze werkzaamheden, gebruiken en verwerken wij uw persoonsgegevens die kunnen worden geclassificeerd als gewone-, bijzondere- en gevoelige persoonsgegevens. Gewone persoonsgegevens, zoals naam en e-mail, zijn gegevens aan de hand waarvan een persoon geïdentificeerd kan worden, maar die niet een grote impact hebben op iemands privacy. Bijzondere persoonsgegevens, zoals ras en gezondheid, zijn gegevens die wel een grote invloed hebben op iemand zijn privacy en mogen daarom niet zomaar worden verwerkt. Gevoelige persoonsgegevens zijn gegevens die een grote impact hebben op de privacy van een persoon, maar waarvan verwerking wel noodzakelijk is, denk hierbij aan gebruikersnaam en wachtwoord.

Hieronder leest u welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;

 • Contactgegevens (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer etc.)
 • Identificatiegegevens
 • Bank- en financiële gegevens & financiële bijzonderheden
 • Demografische gegevens (geboortedatum en plaats)
 • Handtekening
 • Beeldopnamen (als u ons locatie bezoekt)
 • Door het vastleggen van beeld leggen wij indirect ook tijdelijk raciale of etnische gegevens vast
 • Geluidsopnamen
 • Persoonlijke kenmerken (zoals surfgegevens)

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het vervullen van de beschreven doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Persoonsgegevens worden verwijderd afhankelijk van de categorie persoonsgegevens en de wettelijke verplichtingen die Suryoyo Sat heeft.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Met het oog op alle persoonsgegevens die zijn verzameld met het oog op een journalistiek doeleinde geldt dat wij de gegevens niet verwijderen.

Voor de persoonsgegevens die niet vanuit dat oogpunt zijn verzameld geldt dat wij de volgende criteria hanteren voor het bepalen van onze bewaartermijnen: (i) de duur van de lopende relatie die we met u hebben; (ii) of we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting, zoals de fiscale verplichting om gegevens 7 jaar te bewaren; of (iii) of bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot de toepasselijke verjaringstermijnen, geschillenprocedures of inspecties door toezichthoudende instanties).

Wie ontvangt mijn gegevens?
Doorgaans kan het voorkomen dat wij gegevens delen met organisaties die werkzaamheden voor ons verrichten of waar wij mee samenwerken.
De door u verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst of wettelijk verplicht is. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming geeft.
Verder kunnen partijen, die uitvoering geven aan de genoemde doeleinden, toegang hebben tot uw gegevens.

Het is belangrijk om te benoemen dat voor journalistiek producties geldt dat wij gegevens kunnen doorgeven in het kader van de persvrijheid.

Wijzigingen
Wij kunnen om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Het meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Suryoyo Sat Nederland.

Beveiliging van uw gegevens
Alleen medewerkers die in het kader van hun functie de beschikking moeten hebben over de persoonsgegevens, hebben toegang tot die (elektronische) dossiers. Wijzigingen in de dossiers kunnen alleen door hen worden aangebracht. Veranderingen vinden alleen plaats op verzoek van de betreffende persoon.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Wanneer wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Uw rechten
Voor de persoonsgegevens die niet worden gebruikt in het kader van het bedrijven van journalistiek heeft u het recht om uw gegevens te bekijken, te corrigeren, de verwijdering van de gegevens aan te vragen en de beperking van ons gebruik van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Daarom heeft u ten aanzien van uw gegevens ook een aantal rechten;

 • Het recht van inzage met inbegrip van profilering: U heeft het recht om te weten welke persoonlijke gegevens wij over u verwerken en om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om informatie te verkrijgen over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering
 • Het recht van rectificatie: Als uw persoonlijke gegevens foutief of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te vragen om ze bij te werken en te vervolledigen
 • Het recht op het wissen van uw gegevens (“recht op vergetelheid”): U kunt ons ook vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen of het gebruik ervan te beperken, mits u aan uw contractuele verplichtingen heeft voldaan. Let u er wel op dat dit recht door de toepasselijke wetgeving wordt bepaald en invloed kan hebben op de toegang tot sommige van onze services
 • Recht op beperking van de verwerking: In bepaalde gevallen heeft u het recht om van ons een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen
 • Het recht van bezwaar: Afhankelijk van de specifieke situatie en de persoonsgegevens die worden verwerkt, heeft u het recht om bezwaar in te dienen tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens
 • Recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht om uw persoonsgegevens van ons te verkrijgen (in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat), en u heeft het recht die persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen
 • Recht op intrekken van toestemming: Wanneer de verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken
 • Recht om klacht in te dienen: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens in strijd is met de regelgeving

Voor het uitoefenen van ieder van bovenstaande rechten kunt u contact met ons opnemen.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en/of deze privacyverklaring, neemt u dan gerust contact met ons op.

Aram Media Stichting
SURYOYO SAT Nederland
M.H. Tromplaan 50A
7513 AB Enschede

Tel.: 00 31 (0) 6 123 75 238
KvK-nummer: 08151642
Mail: info@suryoyosat.nl